Cyfrowe Podlaskie

Szanowni Państwo, informujemy że rekrutacja do projektu została wstrzymana.

Informacje o projekcie „Cyfrowe Podlaskie”

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” jest realizowany na podstawie Umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
– nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
-stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu planowane są szkolenia, których tematem będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystaniem technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw.

  Informacje wstępne
  Imię

  Nazwisko

  Data urodzenia w formacie DD-MM-RRRR

  Wiek w chwili przystąpienia do projektu

  Numer PESEL

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy w formacie XXX-XXX-XXX

  Płeć

  Wykształcenie

  Miejsce zamieszkania

  Województwo

  Powiat*

  Gmina*

  Miejscowość*

  Ulica

  Nr budynku*

  Nr lokalu

  Kod pocztowy*


  Oświadczam, że jestem osobą powyżej 18 roku życia, zamieszkującą obszar województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

  TAK

  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnością

  Oświadczenie

  Oświadczam, że ja  Zamieszkały/a w województwie podlaskim,
  posługujący/a się numerem PESEL:

  na dzień składania niniejszego oświadczenia jestem osobą z niepełnosprawnością

  Posiadam ważne orzeczenie:


  o lekkim stopniu niepełnosprawnościo umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościo znacznym stopniu niepełnosprawnościo stanie zdrowia lub opinię wydaną przez lekarzainne

  Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą. TAK

  Oświadczam, że jestem osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności i/lub stanu zdrowia:

  Specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych/słabowidzących TAK

  Druk materiałów powiększoną czcionką TAK

  Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych TAK

  Zapewnienie tłumacza języka migowego TAK

  Inne potrzeby  Co możemy zrobić aby czuł/a się Pan/i u nas komfortowo?
  Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
  (wyrażana przez osobę której dane dotyczą)

  Ja Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych mnie dotyczących w postaci posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w celu realizacji projektu pn. „Cyfrowe Podlaskie” realizowanego przez Województwo Podlaskie”. Jednocześnie potwierdzam, że zostały mi przekazane Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020. TAK | Data
  Wybierz swoje szkolenie w ramach projektu
  Preferowane dni i godziny szkoleń
  Dni roboczeSobotaNiedziela8:00-12:0012:00-16:0016:00-20:00


  Dodatkowe informacje
  Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie?

  Jakie inne źródło?


  Pozwól nam poznać swój poziom umiejętności komputerowych

  Oświadczenie o zapoznaniu się
  z obowiązkiem informacyjnym

  W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Cyfrowe Podlaskie” oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

  1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
   1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
    1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
    2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
    3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
   2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
    1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
    3. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Cyfrowe Podlaskie”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
  4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Województwu Podlaskiemu, z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu, to jest Open Education Group Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok  (w tym podmioty świadczące usługi w ramach projektu na rzecz Open Education Group Sp. z o.o. – aktualna lista podwykonawców znajduje się na stronie www.openeducation.pl/podwykonawcy). Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
  5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
  6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty iod@wrotapodlasia.pl.
  10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  12. Potwierdzam, że akceptuję „Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020”. Dokument jest załącznikiem do Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz dostępny jest na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl

  Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z powyższymi warunkami oraz w pełni je akceptuję

  TAK

  Miejscowość

  Oświadczam, że

  1. Dane podane w powyższym formularzu są prawdziwe
  2. Zapoznałem/am się oraz akceptuję warunki Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu
  3. Jestem zainteresowany/a udziałem w szkoleniu w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”
  4. Zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


  Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.

  TAK

  Właśnie zamierzasz wysłać e-formularz.

 • Prosimy o upewnienie się wcześniej, czy wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo.
 • Mogą Państwo bezpiecznie wrócić do poprzednich stron formularza korzystając z przycisków „Wróć” i „Dalej”, żeby zweryfikować prawidłowość wprowadzonych danych.
 • W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi, czy na którejś ze stron formularza, nie wprowadzili Państwo nieprawidłowych znaków do danego pola. Przy takim polu powinien pojawić się komunikat o błędnym wypełnieniu pola.
 • W razie problemów prosimy o wyczyszczenie plików cookies w przeglądarce. Nie wiesz jak wyczyścić pliki cookies? Zobacz poradnik dla Twojej przeglądarki – Chrome | Firefox | Opera | Edge | Safari
 • Skip to content